Close

Opracovanie materiálu

Sústruženie

Sústruženie je základný spôsob obrábania materiálu rozličných vonkajších aj vnútorných rotačných plôch – valcovité, čelné rovinné,kužeľovité, tvarové, guľovité, skrutkovité a iné.  Zaraďuje sa medzi najjednoduchšiu formu rezania obvykle nástrojom s jednou reznou hranou, je to najrozšírenejšia operácia trieskového obrábania a najrozšírenejšia metóda v strojárskej praxi.Pri sústružení sa otáča obrobok a nástroj sa obyčajne pohybuje priamočiaro.

Frézovanie

Frézovanie je najrozšírenejšia metóda obrábania nerotačných plôch. Je vysokovýkonná a používa sa na výrobu tvarových plôch a drážok. Poznáme rôzne spôsoby frézovania: rovinné frézovanie plôch a rôznych tvarových plôch, frézovanie dutín, delenie materiálu, kopírovacie frézovanie, vysoko-rýchlostné frézovanie.

Ohraňovanie

Ohraňovanie je typ ohýbania materiálu, ktoré sa realizuje na ohraňovacích lisoch. Stroj je zdrojom lisovacej sily, ale samotný tvar a zložitosť výrobku závisí od zvoleného nástroja. Rozlišujeme voľné ohraňovanie, ohraňovanie na doraz, ohraňovanie kalibrovaním a špeciálne operácie.

Rezanie profilu

Rezanie je obrábanie materiálu s definovanou geometriou reznej hrany, geometria je daná normou. Pri rezaní je odrezávaná vrstva materiálu odoberaná nástrojom s jednou alebo viacerými reznými hranami s definovanou geometriu vo forme voľným okom viditeľnou trieskou. Nástroj je v priamom kontakte s obrobkom. Využíva sa na výrobu rotačných plôch,rovinných a tvarových plôch.