Close

Podpora EU - Zabezpečenie publicity

Projekt: Zavedenie Integrovaných manažérskych systémov v rámci štandardov noriem ISO v spoločnosti BJ ENERGY s.r.o.

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencie schopnosti a dôveryhodnosti našej spoločnosti prostredníctvom zvýšenia štandardu certifikáciou 2 skupín efektívnych Integrovaných manažérskych systémov (IMS), ktorých filozofia vychádza z vízie prieniku implementácie medzinárodných noriem týkajúcich sa manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia a manažérstva výrobných oblastí a realizácie našej spoločnosti. Projekt je spolu-financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. 

Prijímateľ: BJ Energy s.r.o.
Kód ITMS2014+: 313030N864

Podpora EU - publicita